Gebruiksvoorwaarden

Hieronder vind je de gebruiksvoorwaarden van Slimmer Zwanger. Het eerste deel is een korte samenvatting van onze volledige gebruiksvoorwaarden. Dan kan je er sneller doorheen. Mocht je alles willen lezen, dan vind je onderaan de volledige versie van onze gebruiksvoorwaarden.

Algemeen

Slimmere Zorg biedt via verschillende communicatiemiddelen informatie en diensten aan. Indien je hiervan gebruik maakt, beschikt Slimmere Zorg over bepaalde gegevens van jou. Slimmere Zorg gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. De verwerking van jouw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Slimmere Zorg zal geen persoonsgegevens aan derden vertrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In de privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens geregistreerd worden en voor welke doeleinden. Voor de duidelijkheid wordt er onderscheid gemaakt tussen persoons-, bezoeks-, screenings- en coachingsgegevens.

Persoonsgegevens

Tijdens onze dienstverlening wordt er in sommige gevallen gevraagd naar jouw persoonsgegevens. Deze omvat bijvoorbeeld een naam, adres, e-mailadres en geboortedatum, en worden gebruikt:

·        om de screening en coaching door Slimmer Zwanger technisch mogelijk te maken.

·        om jouw inloggegevens te verstrekken voor deelname aan Slimmer Zwanger.

·        om je te vragen of je bereid bent om deel te nemen aan onderzoek.

·        om je in de loop van het programma via E-mail uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst om na te gaan hoe het met je gaat en jouw mening te vragen over Slimmer Zwanger.

·        om je, na het invullen van vragenlijsten, persoonlijk te berichten en zo nodig te adviseren.

·        om Slimmer Zwanger te evalueren.

·        voor administratieve doeleinden.

·        voor het doen van onderzoek ten behoeve van Slimmer Zwanger en het aanbieden van producten en diensten.

Bezoekgegevens

Tijdens het bezoeken van de website van Slimmer Zwanger en/of het volgen van het Slimmer Zwanger coachingsprogramma worden bezoekgegevens geregistreerd, ook met behulp van cookies. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum van aanmelding voor een abonnement, de tijdsduur dat je ingelogd bent, surfgedrag, IP-adressen en URL’s en kunnen gebruikt worden voor:

·        beheers- technische doeleinden, zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers.

·        administratieve doeleinden, zoals de verwerking van betalingen.

·        onderzoeksdoeleinden, waarvoor deze gegevens gedeeld kunnen worden met derden. Er wordt geen onderzoek gedaan naar individuen daarom wordt er voor onderzoek geen gebruik gemaakt van naam- en adresgegevens.

Screenings- en coachingsgegevens

·        Met de screenings- en coachingsvragen en antwoorden en E-mailberichten worden in Slimmer Zwanger voedings-  leefstijlgegevens en eventueel geneesmiddelengebruik opgeslagen.  Als gebruiker begrijp je dat dit noodzakelijk is voor het programma.

·        Als gebruiker weet je dat met de geanonimiseerde gegevens onderzoek kan worden gedaan.

·        Als gebruiker begrijp je dat het doel van het eventuele onderzoek zal zijn om het programma verder te verbeteren.

·        Als gebruiker weet je dat de geanonimiseerde gegevens gebruikt kunnen worden om te publiceren.

·       Gebruikers geven toestemming om mijn geanonimiseerde gegevens maximaal 15 jaar te bewaren voor toekomstig onderzoek.

Gebruikersinstructie

Slimmer Zwanger bevat vragenlijsten over persoonlijke gegevens van vrouwen en mannen. Als gebruiker wordt je erop gewezen zorgvuldig om te gaan met deze vragenlijsten en de ingevulde gegevens. De standaardgegevens mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slimmere Zorg B.V. worden verspreid, gebruikt of overgenomen. Daarnaast dient de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord die worden gebruikt voor toegang tot www.slimmerzwanger.nl geheim te houden. Wanneer de gebruiker onregelmatigheden in het gebruik of de inhoud van www.slimmerzwanger.nl ontdekt, wordt de gebruiker vriendelijk verzocht dit per email te melden aan slimmerzwanger@slimmere-zorg.nl.

Abonnement

De vrouwelijke gebruiker moet de eerste screening binnen 2 weken invullen anders vervalt het abonnement. Bovendien is het belangrijk te weten dat de screening op 6, 12, 18 en 24 weken, waarvoor je een herinnering ontvangt, bij voorkeur op dezelfde dag wordt ingevuld, want pas daarna gaat de coaching door.

Als gebruiker heb je de informatie over het abonnement op de website gelezen en begrijp wat het abonnement inhoudt.

Je kunt op elk moment zonder opgave van reden het abonnement stopzetten.

Gebruiksvoorwaarden uitgebreid

De volgende gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Slimmere Zorg B.V. (“Slimmere Zorg”). Dit betreft alle content, data en informatie (de “Informatie”) die op via website of diensten die Slimmere Zorg aanbiedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot webcursussen en mobiele applicaties (de “Diensten”) door gebruik te maken van een account met persoonlijk identificeerbare informatie (het “Gebruiker”), alsook alle producten (de “Producten”) aangeboden door en gekocht bij Slimmere Zorg’s webshop (de “Webshop”).

Het gebruik van de Diensten en Producten van Slimmere Zorg zijn op eigen risico.

De Diensten en Producten voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften om hun beoogd gebruik te dienen. Je begrijpt en gaat akkoord dat de Diensten webapplicaties zijn die Slimmere Zorg in staat stellen om persoonlijk uitgevoerde screeningen, waarnemingen en andere registraties die betrekking hebben op leefstijlgewoonten en voedingsgewoonten op te nemen en te visualiseren. De Diensten zijn bedoeld om je leefstijlgewoonten, voedingsgewoonten te verbeteren en je te ondersteunen bij je kinderwens. De Diensten verrichten geen preventieve of directe acties, maar informeert je over de mogelijkheden.

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat jouw gebruik van de Diensten en Producten van Slimmere Zorg geen vervanging zal zijn van regelmatig noodzakelijk medisch overleg door een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

Op deze Voorwaarden en eventueel afzonderlijke afspraken (“Afzonderlijke overeenkomsten”) waarin wij jou Diensten, Informatie, Producten en Webshop aanbieden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de Diensten, Informatie, Producten en Webshop, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de Diensten, Informatie, Producten en Webshop, zal door bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.

Door te registeren bij de Diensten, erken je dat je deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en akkoord bent gegaan. Je gaat akkoord dat deze voorwaarden op de website ter beschikking zijn gesteld. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, ongeacht moment, moet je je gebruik van de Diensten onmiddellijk beëindigen.

Door te registreren bij de Diensten, erken je dat je de gebruiksaanwijzingen gelezen en begrepen hebt. Je stemt er ook mee in om te voldoen aan de beschreven instructies, leeftijdsaanbevelingen, indicaties, contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen voordat je de Diensten gebruikt.

Door de Informatie te gebruiken of een aankoop in de Webshop te doen, erken je dat je deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en akkoord bent gegaan. Je gaat akkoord dat deze voorwaarden op de website van Slimmere Zorg ter beschikking zijn gesteld. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, ongeacht moment, moet je je gebruik van de Informatie en Webshop onmiddellijk beëindigen.

Slimmere Zorg behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, en voor zo ver wettelijk toegestaan, zullen deze wijzigingen onmiddellijk van kracht zijn bij het plaatsen van de gewijzigde voorwaarden op de website en webshop. Je stemt er daarom mee in om deze Voorwaarden periodiek te herzien en je voortgezette toegang of gebruik van de Diensten, Informatie, Producten of Webshop wordt geacht je acceptatie van de gewijzigde voorwaarden te zijn. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen mag je de Diensten, Informatie, Producten of Webshop niet gebruiken. Als je de Diensten, Informatie, Producten of Webshop blijft gebruiken, ben je gebonden aan de gewijzigde Voorwaarden.

Alle informatie over een Gebruiker is ingevoerd door de Gebruiker. De Diensten kunnen gebruik maken van de Persoonlijk Identificeerbare Informatie om informatie te verstrekken aan de Gebruiker over de leefstijl- en voedingsgewoonten van de Gebruiker. Alle dergelijke informatie die teruggestuurd wordt aan de Gebruiker wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en mag op geen enkele wijze worden uitgelegd als medische praktijk of medisch advies. Deze informatie mag in geen geval een overleg met een erkende arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener vervangen indien nodig. Raadpleeg altijd een arts voor medisch advies en voor antwoorden op uw medische vragen. Je gaat ermee akkoord dat Slimmere Zorg geen wettelijke aansprakelijkheid aanvaard wegens je gebruik van de Producten of Diensten of Informatie.

Je begrijpt dat de nauwkeurigheid van de door de Diensten verstrekte informatie kan afhangen van individuele omstandigheden die door Slimmere Zorg niet bekend of voorzien kunnen worden en dat dergelijke informatie mogelijk niet van toepassing is en/of verouderd is als gevolg van recente ontwikkelingen. Redelijke inspanningen worden gedaan door Slimmere Zorg om de juistheid van dergelijke informatie, gegevens en berekeningen te waarborgen. Je bent echter zelf verantwoordelijk voor het nauwkeurig invullen, interpreteren en gebruiken van de Informatie, gegevens en berekeningen op eigen risico. Slimmere Zorg aanvaardt derhalve geen verantwoordelijkheid hiervoor.

Terwijl er inspanningen worden getroffen om ervoor te zorgen dat informatie over de websites, webshop, diensten en producten accuraat en up-to-date is, zijn wij niet verantwoordelijk indien dergelijke informatie niet accuraat, compleet of actueel is. Informatie over de sites, webshop, diensten en producten kan bepaalde historische informatie bevatten die niet up-to-date is en uitsluitend ter referentie wordt verstrekt. Het materiaal is uitsluitend voor algemeen gebruik en mag niet worden gebruikt of gebruikt als enige basis voor het maken van beslissingen zonder raadpleging van je arts. Het gebruik van de sites, webshop, diensten en producten geschied geheel op eigen risico. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te allen tijde te wijzigen. Je gaat akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen te controleren. Wij behouden ons het recht voor om orders te annuleren indien de informatie, de website of de webshop onjuist is, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend).

We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van de Producten die in de webshop verschijnen nauwkeurig te tonen. We kunnen niet garanderen dat je computer, tablet of telefoonscherm de kleuren nauwkeurig weergeeft. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten die je gekocht of verkregen hebt, aan jouw verwachtingen voldoet.

Je gebruikersaccount waarmee je toegang hebt tot de Diensten is persoonlijk en kan niet worden gedeeld. Je moet je gebruiksaccount wachtwoord geheim houden. Informatie die in je gebruikersaccount is opgeslagen, is vertrouwelijk.

Voor het optimaal uitvoeren van de Diensten, moet je nauwkeurige informatie op je gebruikersaccount verstrekken. Je bent ook zelf verantwoordelijk om je persoonlijke identificeerbare informatie up-to-date te houden.

Je gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Diensten, Informatie, Producten of Webshop of materiaal of informatie of content of data die via Slimmere Zorg wordt verkregen te dupliceren, reproduceren, kopiëren, verkopen, verdelen, distribueren of exploiteren.

Je gaat ermee akkoord om geen beveiligings-gerelateerde functies van de Diensten, Informatie, Producten, Webshop te ontwijken, uit te schakelen, te beschadigen of te verhinderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, robots of andere automatische middelen om toegang te krijgen tot de sites of diensten of informatie.

Je gaat ermee akkoord dat je de werking van de Diensten, Informatie, Producten of Webshop niet opzettelijk beïnvloedt, uitschakelt of beschadigt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het uploaden en verspreiden van wormen, virussen, spyware of andere schadelijke of kwaadaardige code.

Je gaat ermee akkoord om geen andere gebruikers van de Diensten, Informatie, Producten of Webshop te belasten, te benaderen of te benadelen door middel van phishing, pharming of andere voorwendselpogingen of methoden.

Je gaat ermee akkoord om geen advertenties, aanbiedingen, voorstellen of spam aan andere gebruikers van de Diensten, Informatie, Producten of Webshop te versturen.

Je gaat ermee akkoord om je identiteit niet verkeerd voor te stellen, een ander gebruikersaccount te openen, onjuiste of misleidende informatie over jezelf of andere gebruikers te verstrekken.

De privacyverklaring van Slimmere Zorg legt uit welke persoonlijke identificeerbare informatie we verzamelen over jou wanneer je gebruik maakt van de Diensten, Informatie, Producten en Webshop. Je kunt onder het menu de privacyverklaring vinden. De privacyverklaring wordt beschouwd als onderdeel van onze voorwaarden. Door deze voorwaarden te accepteren, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Alle Informatie en Diensten zijn eigendom van en beheerd door Slimmere Zorg. Alle inhoud, ontwerp, afbeeldingen, compilaties, content, data en andere zaken die het geheel van aanbod van Slimmere Zorg vormen, worden beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten). Gebruik van de Informatie en Diensten geeft je op geen enkele wijze eigendom (zoals intellectuele eigendomsrechten) van de inhoud, ontwerp, afbeeldingen, compilaties, content, data of andere informatie in schrift of beeld waar je toegang tot hebt. Onze publicatie van informatie of materialen op de websites en als onderdeel van onze Diensten vormt geen afzien van enig recht op dergelijke informatie en materialen. Het is niet toegestaan om (een deel van) de Informatie en Diensten te kopiëren, dupliceren, reproduceren, verkopen, verdelen, distribueren of exploiteren, tenzij Slimmere Zorg je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Indien je op verzoek bepaalde inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of je ongevraagde creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verzendt, of je nu online, per email, per post, als blogbericht, zoals sociale media opmerkingen of anderszins (gezamenlijk ‘opmerkingen’), ga je akkoord dat we, op elk gewenst moment, zonder enige beperking, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze kunnen gebruiken opmerkingen die u aan ons doorstuurt. Wij zijn niet verplicht om (1) eventuele opmerkingen in vertrouwen te onderhouden; (2) vergoeding betalen voor eventuele opmerkingen; Of (3) reageren op eventuele opmerkingen.
Wij mogen, maar hebben geen verplichting om inhoud en opmerkingen die wij naar ons eigen goeddunken bepalen, onwettig, beledigend, dreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend te zijn of te verwijderen of te schenden aan intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden.
Je stemt ermee in dat je opmerkingen op Slimmere Zorg of derden inbreuk zullen maken, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy of ander persoonlijk of intellectueel eigendomsrecht. Je verklaart verder dat je opmerkingen geen lastig of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of dat er enig computervirus of andere malware bevatten die de werking van de Diensten of een gerelateerde website op een of andere manier kan beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, jezelf voor doen als iemand anders dan jezelf, of ons of derden misleidt over de oorsprong van eventuele opmerkingen.  Je bent alleen verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die je maakt en hun juistheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door jou of een derde zijn geplaatst.
Betalingen voor het gebruik van de Diensten (“Abonnementsvergoedingen”) worden periodiek op voorhand gemaakt. Elke betaling heeft betrekking op een abonnementsperiode (“Abonnementsperiode”) waarin de Gebruiker toegang heeft tot de Diensten. Een abonnementsperiode is zes maanden, zoals aangeboden door de Diensten.
De abonnementskosten dienen te worden betaald met iDeal.

In bepaalde gevallen, zoals kortingen of promoties, kan het abonnementsgeld een relevante fysieke goederen bevatten. De goederen worden beschouwd als marketing cadeaus en dragen geen bijdrage aan de aankoopprijs. Slimmere Zorg heeft geen verplichting om te vervangen of op een andere manier te compenseren voor foutieve marketingcadeaus of marketingcadeaus die niet zijn aangekomen. Slimmere Zorg biedt geen recht om dergelijke marketingcadeaus te retourneren, aangezien je betaald hebt voor het abonnement en niet de marketingcadeaus.
Slimmere Zorg behoudt zich het recht voor om de prijs voor een abonnementsperiode te allen tijde te wijzigen. Prijswijzigingen voor een abonnementsperiode worden van kracht aan het begin van de volgende Abonnementsperiode. Door de Diensten te blijven gebruiken nadat de prijsverandering van kracht is, accepteer je de nieuwe prijs. De prijzen voor de Producten in de webshop kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Je kunt je abonnement van de Diensten te allen tijde opzeggen, en je zal gedurende de voorafbetaalde inschrijvingsperiode toegang hebben tot de Services. Wij bieden geen terugbetalingen, recht om een ​​gekocht abonnement of credits te ontvangen voor elk gedeeltelijk gebruikt abonnement of ongebruikte gebruikersaccount of vanwege je ontevredenheid van de Diensten. Aangezien het abonnement je onmiddellijk na de aankoop toegang geeft tot de Diensten (dat is een digitale dienst die niet fysiek beschikbaar is), biedt Slimmere Zorg geen retourrecht (zoals het terugbetalen van de abonnementsvergoeding).

Slimmere Zorg behoudt zich het recht voor om verbeteringen of wijzigingen aan te brengen in de webshop, de sites, de diensten en de producten zonder voorafgaande kennisgeving. Slimmere Zorg behoudt zich tevens het recht voor om de Webshop, de producten, de Sites en de Diensten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk af te sluiten of permanent te beëindigen en zonder aansprakelijkheid te hebben voor u of een derden. Slimmere Zorg zal echter redelijke inspanningen doen om de Gebruikers in kennis te stellen alvorens een van de Sites of Diensten te beëindigen.

De Diensten en Informatie worden aan de Gebruiker geleverd als een dienst. De gebruiker en Slimmere Zorg kunnen het abonnement op elk moment, met of zonder oorzaak, beëindigen. Als jij je lidmaatschap beëindigt of als Slimmere Zorg je toegang tot de Diensten opschort, ga je ermee akkoord dat Slimmere Zorg geen aansprakelijkheid of aansprakelijkheid heeft ten aanzien van jou en geen verplichting tot terugbetaling van eventuele bedragen die je al heeft betaald voor je abonnement op de Diensten. De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de opzeggingsdatum zijn aangegaan, zullen voor alle doeleinden de beëindiging van deze overeenkomst overleven.
Een beëindiging van je abonnement op de Diensten is van kracht vanaf de dag na de laatste dag van je huidige Abonnementsperiode, tenzij je abonnement door Slimmere Zorg is beëindigd wegens je inbreuk op een bepaling in deze voorwaarden, in welk geval de beëindiging onmiddellijk van kracht wordt.
Wij behouden ons het recht voor om een ​​bestelling te annuleren als je een van de voorwaarden schendt die verband houden met de webshop, sites, services of producten. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop of hoeveelheden van producten te beperken aan elke persoon (per geval) of geografische regio of jurisdictie. Deze beperkingen kunnen bestellingen bevatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde gebruikersaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we je dat melden door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is verstrekt op het moment dat de bestelling is gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden, die volgens ons enig oordeel door dealers, wederverkopers of distributeurs worden geplaatst.

 

# slimmerzwanger